• Rzeszów, Kościuszki 4/3
  • pon-pt: 8.00 - 18.00
  • soboty: 9.00 - 15.00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pogarsza się sytuacja polskich gospodarstw domowych.

2013-06-17

W 2011r. w gospodarstwach domowych ogółem przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę w zaokrągleniu do 1 zł ukształtował się na poziomie 1227 zł i był realni eniższy o1,4% od dochodu z roku 2010 (w 2010r .- wzrosto 4,3%). Realny spadek dochodów gospodarstw domowych odnotowano po sześciu kolejnych latach realnych wzrostów dochodów.
 
Poziom przeciętnych miesięcznych wydatków w gospodarstwach domowych na osobę w 2011r .wyniósł 1015 zł i byłrealnie niższy o 1,8% niż w roku 2010, w tym na towary i usługi konsumpcyjne – 972 zł (realnie niższy niż w 2010r.o1,5%).Realny spadek wydatków zarejestrowano po pięciu kolejnych latach realnego wzrostu.

Zanotowano    dalszy    spadek    ilościowego    spożycia    większości    podstawowych artykułów żywnościowych, zwłaszcza – cukru, mięsa wołowego, tłuszczów zwierzęcych (w tym masła) oraz jabłek.
Nastąpiła niewielka poprawa wyposażenia gospodarstw domowych w dobra trwałego użytkowania, zwłaszcza w telewizor plazmowy lub ciekłokrystaliczny, zmywarkę do naczyń, komputer z dostępem do Internetu, w tym z dostępem szerokopasmowym.
Przeciętne    gospodarstwo    domowe    w    2011    roku    zajmowało    mieszkanie o powierzchni 73,7 m2, czyli o zaledwie 0,3 m2 większe niż w roku poprzednim i składające się z 2,8 pokoi.
Podobnie jak w 2010 roku, ponad połowa badanych gospodarstw domowych oceniała swoją sytuację materialną jako przeciętną, co czwarte gospodarstwo postrzegało ją jako raczej dobrą albo bardzo dobrą  a co piąte jako raczej złą albo złą.

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Wstecz

  • CEPI