• Rzeszów, Kościuszki 4/3
  • pon-pt: 8.00 - 18.00
  • soboty: 9.00 - 15.00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Budownictwo mieszkaniowe w I kwartale 2015 dane GUS.

2015-06-12
Mieszkania i nowe budynki mieszkalne oddane do użytkowania.

W I kwartale 2015 r. oddano do użytkowania 31715 mieszkań, tj. o 3847 mieszkań (o 10,8%) mniej niż w I kwartale 2014 r. Spadek liczby mieszkań, w stosunku do I kwartału 2014 r., odnotowano w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem ― o 2018 mieszkań, spółdzielczym ― o 768
mieszkań, indywidualnym ― o 701 mieszkań oraz społecznym czynszowym ― o 430 mieszkań. Więcej mieszkań oddano do użytkowania w budownictwie komunalnym (o 58 mieszkań) oraz zakładowym (o 12 mieszkań).W strukturze mieszkań oddanych do użytkowania zwiększył się, w porównaniu z I kwartałem 2014 r., udział mieszkań realizowanych w budownictwie indywidualnym (o 4,6 p. proc.) oraz komunalnym (o 0,3 p. proc.), natomiast zmniejszył się udział budownictwa spółdzielczego (o 2,1 p. proc.), przeznaczonego na sprzedaż lub wynajem (o 1,8 p. proc.), społecznego czynszowego (o 1,1 p. proc.) oraz zakładowego (o  0,1 p. proc.).W I kwartale 2015 r. w ogólnej liczbie 19698 mieszkań oddanych do użytkowania w budownictwie indywidualnym (tj. realizowanym przez osoby fizyczne prowadzące i nie prowadzące działalność gospodarczą, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe) mieszkania oddane do użytkowania z przeznaczeniem na użytek własny inwestora i jego rodziny stanowiły 86,8% a oddane przez osoby fizyczne budujące na sprzedaż lub wynajem (w celu osiągnięcia zysku) ― 13,2%. Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania oddanego do użytkowania w I kwartale 2015 r. wyniosła 107,9m2 i była o 3,1m2 większa w stosunku do I kwartału 2014 r. W budownictwie indywidualnym wyniosła ona 137,9m2 a w budownictwie spółdzielczym 60,3m2 (odpowiednio o 0,1m2 mniej i o 2,9m2 więcej niż w I kwartale 2014 r.).

Inwestorzy indywidualni zrealizowali 17014 nowych budynków o przeciętnej kubaturze 726,8m3 (w  I kwartale  2014 r. 17386 budynków o przeciętnej kubaturze 730,0m3). Ich udział w ogólnej liczbie nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania wyniósł 93,9% a w ogólnej kubaturze 76,8% (w I kwartale 2014 r. odpowiednio: 93,2% budynków i 73,9% ogólnej kubatury). Przeciętny czas trwania budowy tych budynków wyniósł 56,4 miesiąca (wobec 56,8 miesiąca w  I kwartale 2014 r.).

Poza budownictwem indywidualnym w I kwartale  2015 r. wybudowano 1100 nowych budynków mieszkalnych o przeciętnej kubaturze 3401,2m3 (wobec 1265 budynków o przeciętnej kubaturze 3542,9m3 w I kwartale 2014 r.). Ich udział w ogólnej liczbie nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania wyniósł 6,1% a w ogólnej kubaturze ― 23,2% (w I kwartale 2014 r. odpowiednio: 6,8% budynków i 26,1% ogólnej kubatury). Przeciętny czas trwania budowy nowych budynków innych niż indywidualne wyniósł 22,0 miesiąca (wobec 23,7 miesiąca przed rokiem). Skrócił się on w budownictwie społecznym czynszowym ― do 13,5 miesiąca (o 10,0 miesiąca) oraz przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem ― do 21,9 miesiąca (o 1,8 miesiąca), wydłużył się natomiast w budownictwie spółdzielczym ― do 33,1 miesiąca (o 6,8 miesiąca), zakładowym ― do 17,8 miesiąca (o 2,1 miesiąca) i komunalnym ― do 16,2 miesiąca (o  0,8 miesiąca).

Inwestorzy indywidualni realizowali głównie budynki dwukondygnacyjne (74,6% kubatury zrealizowanych przez nich nowych budynków mieszkalnych) o przeciętnej kubaturze 746,6m3. Mieszkania w tych budynkach stanowiły 67,6% ogólnej liczby mieszkań oddanych do użytkowania przez
tę grupę inwestorów w nowych budynkach mieszkalnych. Budynki jednomieszkaniowe stanowiły 94,1% kubatury nowych budynków mieszkalnych zrealizowanych przez inwestorów indywidualnych w I kwartale 2015 r. Znajdowało się w nich 88,1% ogólnej liczby mieszkań oddanych do użytkowania w tej formie budownictwa w nowych budynkach mieszkalnych.

Przeciętny czas trwania ich budowy, w porównaniu z I kwartałem  2014 r., skrócił się o 0,2 miesiąca i wyniósł 58,2 miesiąca. Budynki o dwóch mieszkaniach były budowane przez inwestorów indywidualnych w ciągu 36,9 miesiąca (wobec 46,8 miesiąca w I kwartale 2014 r.) a budynki o trzech i więcej mieszkaniach w ciągu 24,5 miesiąca (wobec 25,3 miesiąca w I kwartale 2014 r.).  

Wśród nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania w I kwartale 2015 r. przez inwestorów innych niż indywidualni dominowały ― pod względem kubatury ― budynki mieszkalne czterokondygnacyjne (18,0% kubatury nowych budynków mieszkalnych zrealizowanych przez tę grupę inwestorów), budynki pięciokondygnacyjne (15,5% kubatury) oraz budynki dwukondygnacyjne (12,8% kubatury). Przeciętna kubatura tych budynków wyniosła odpowiednio: 8133,3m3, 12846,3m3 i 709,8m3.

Mieszkania w budynkach czterokondygnacyjnych stanowiły 19,4% ogólnej liczbie mieszkań oddanych do użytkowania w budownictwie innym niż indywidualne, w budynkach pięciokondygnacyjnych ― 16,0% a w budynkach dwukondygnacyjnych ― 8,8%.   Inwestorzy inni niż indywidualni budowali głównie budynki o trzech i więcej mieszkaniach (86,4% kubatury zrealizowanych przez nich nowych budynków mieszkalnych). Znajdowało się w nich 90,9% ogólnej liczby mieszkań oddanych do użytkowania przez tę grupę inwestorów.

Inwestorzy indywidualni stosowali przy wznoszeniu nowych budynków mieszkalnych głównie metodę tradycyjną udoskonaloną. Jej udział w ogólnej kubaturze nowych budynków mieszkalnych, realizowanych przez tę grupę inwestorów wyniósł 99,5% (16928 budynków o przeciętnym czasie budowy 56,6 miesiąca). Dominującą metodą wznoszenia nowych budynków mieszkalnych w budownictwie innym niż indywidualne także była metoda tradycyjna udoskonalona, choć jej udział w ogólnej kubaturze tych budynków zmniejszył się o 2,8 p. proc. i wyniósł 78,3%. Zwiększył się natomiast udział kubatury nowych budynków mieszkalnych realizowanych metodą monolityczną ― do 21,2% (o 2,3 p. proc.).

Budynki mieszkalne rozbudowane
Poza nowymi budynkami mieszkalnymi, przyrost kubatury uzyskano także w budynkach już istniejących.W wyniku rozbudowy ich kubatura zwiększyła się o 206851m3, liczba mieszkań – o 475, liczba izb ― o 1800 oraz powierzchnia użytkowa mieszkań ― o 46029m2 (w I kwartale 2014 r. odpowiednio: kubatura ― 247485m3; liczba mieszkań ― 576, liczba izb ― 1995 i powierzchnia użytkowa mieszkań ―
55191m2).

Mieszkania, których budowę rozpoczęto
W I kwartale 2015 r. rozpoczęto budowę 31809 mieszkań, tj. o 423 mieszkania (o 1,3%) mniej niż w I kwartale 2014 r. Mniej mieszkań rozpoczęto w budownictwie indywidualnym ― 14887 mieszkań (wobec 15869 mieszkań w I kwartale 2014 r.), komunalnym ― 56 mieszkań (wobec 458 mieszkań), społecznym czynszowym ― 142 mieszkania (wobec 323 mieszkań) oraz zakładowym ― 32 mieszkania (wobec 132 mieszkań). Więcej mieszkań rozpoczęto w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem ― 16397 mieszkań (wobec 15215 mieszkań) oraz spółdzielczym ― 295 mieszkań (wobec 235 mieszkań).
Źródło: www.pprn.pl/wp-content/uploads/2015/06/01_wyniki_1_kw_2015.pdf

Wstecz

  • CEPI