• Rzeszów, Kościuszki 4/3
  • pon-pt: 8.00 - 18.00
  • soboty: 9.00 - 15.00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Sytuacja na rynku kredytowym

2015-02-09
Złagodzenie polityki kredytowej wobec przedsiębiorstw było w głównej mierze efektem poprawy oczekiwań niektórych banków co do przyszłej sytuacji gospodarczej oraz poprawy sytuacji największych kredytobiorców. Do łagodzenia polityki kredytowej przyczyniała się – podobnie jak we wcześniejszych kwartałach – presja konkurencyjna, głównie ze strony innych banków.Po raz pierwszy od II kwartału 2012 r. ankietowane banki obniżyły w ujęciu netto marże kredytowe na kredytach mieszkaniowych. Banki, które złagodziły politykę kredytową tłumaczyły to głównie zmianą presji konkurencyjnej, a te, które zaostrzyły – wdrażaniem zapisów Rekomendacji S.

Głównym czynnikiem wpływającym na złagodzenie przez ankietowane banki polityki kredytowej w segmencie kredytów konsumpcyjnych były decyzje NBP w zakresie polityki pieniężnej oraz podobnie jak we wcześniejszych okresach zmiana presji konkurencyjnej. Złagodzenie warunków kredytowych
dotyczyło głównie obniżenia marż kredytowych, złagodzenia wymagań odnośnie do zabezpieczeń i wydłużenia maksymalnego okresu kredytowania. Wzrost popytu na kredyty konsumpcyjne wynikał ze zwiększonego zapotrzebowania na finansowanie zakupu dóbr trwałego użytku.

Kredyty mieszkaniowe
W IV kwartale 2014 r. w ujęciu netto banki nie zmieniły w istotny sposób kryteriów przyznawania kredytów mieszkaniowych
(procent netto około -2%). Pojedyncze banki zadeklarowały nieznaczne złagodzenie polityki kredytowej, jak i nieznaczne jej zaostrzenie. W poprzedniej edycji ankiety banki przewidywały nieznaczne złagodzenie kryteriów kredytowych (procent netto około 5%).

Warunki udzielania kredytów mieszkaniowych, z wyjątkiem marż kredytowych, również się nie zmieniły. Marże zostały złagodzone (procent netto około 31%), jednak odpowiedzi były zróżnicowane – około 8% ogółu banków zadeklarowało nieznaczne zaostrzenie marż. W ujęciu netto banki nieznacznie
złagodziły wymagania odnośnie do pozaodsetkowych kosztów kredytów (procent netto około 13%). Banki, które złagodziły politykę kredytową tłumaczyły to przede wszystkim zmianą presji konkurencyjnej (procent netto około 21%), głównie ze strony innych banków. Pojedyncze banki, które zaostrzyły politykę kredytową wskazywały na czynniki nieuwzględnione w ankiecie (procent netto około -21%), tj. wdrożenie Rekomendacji S oraz doprecyzowanie zasad obliczania wartości nieruchomości. Z odpowiedzi banków wynika, że pozostałe czynniki nie miały istotnego wpływu na politykę kredytową w segmencie kredytów mieszkaniowych.


Kredyty dla przedsiębiorstw
W IV kwartale 2014 r. banki złagodziły kryteria udzielania kredytów dla przedsiębiorstw. W ujęciu netto najwięcej banków zadeklarowało złagodzenie polityki kredytowej w przypadku kredytów długoterminowych dla dużych przedsiębiorstw (procent netto około 35%) i krótkoterminowych dla małych i średnich przedsiębiorstw (procent netto około 32%). W najmniejszym stopniu złagodzone zostały kryteria dla kredytów długoterminowych dla małych i średnich przedsiębiorstw (procent netto około 17%).

Banki, które złagodziły politykę kredytową tłumaczyły to przede wszystkim niższym ryzykiemzwiązanym z przewidywaną sytuacją gospodarczą oraz lepszą sytuacją największych kredytobiorców (procent netto odpowiednio około 40% i 31%, zob. wykres 3). Podobnie jak we wcześniejszych kwartałach, banki wskazywały również na wzrost presji konkurencyjnej (procent netto około 21%), głównie ze strony innych banków (procent netto około 61%).

Kredyty konsumpcyjne
W ujęciu netto banki złagodziły kryteria udzielania kredytów konsumpcyjnych w IV kwartale 2014 r. (procent netto około 18%), co było zgodne z przewidywaniami banków w poprzedniej edycji ankiety. Złagodzenie warunków kredytowych dotyczyło głównie marż kredytowych oraz marż kredytowych dla kredytów obarczonych większym ryzykiem (procent netto odpowiednio 70% i 44%). Banki złagodziły również wymagania odnośnie do wymaganych zabezpieczeń (procent netto około 23%), maksymalnego okresu kredytowania (procent netto około 16%) oraz maksymalnej kwoty kredytu (procent netto około 10%). Do złagodzenia warunków kredytowych przyczyniły się również warunki kredytowe nieuwzględnione w ankiecie. Odpowiedzi takiej udzieliło około 8% banków, które wskazywały m.in. na zmianę warunków dokumentowania dochodu, podwyższenie kwoty kredytu dla wybranych grup ratingowych, zmianę zasad udzielania kredytów osobom uzyskującym dochody w branżach podwyższonego ryzyka. Ponadto, w ujęciu netto banki zaostrzyły warunki kredytowe w zakresie pozaodsetkowych kosztów kredytu (procent netto około 41%), w tym pojedyncze banki określiły skalę tego
zjawiska jako znaczną.

Źródło: http://www.nbp.pl/systemfinansowy/rynek_kredytowy_2015_1.pdf

Wstecz

  • CEPI